Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej szkolamscice.pl

Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Mścicach.

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-08-15.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych.

Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu.

„Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo.

Do filmów umieszczonych na stronie planujemy dodać napisy do końca 2023 r.

Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są dostępne na dole strony głównej oraz w opisie strony.

Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można uzywać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest , sekretariat@szkolamscice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 94 3165149. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli. Wejście do budynku szkoły jest usytuowane od ulicy Szkolnej. Jest zadaszone i prowadzą do niego schody. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Z drugiej strony szkoły, od strony sali gimnastycznej prowadzi drugie wejście. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. W żadnym z wejść nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady są wykonane zgodnie z prawem budowlanym. Budynku nie ma wind, które umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym wjazd na wyższe kondygnacje.

3. Opis dostosowań, np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych. W szkole występują pochylnie jedna w korytarzy przy wejściu na sale gimnastyczną oraz przy zejściu na starą część szkoły. W placówce nie ma natomiast platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Na terenie szkoły nie ma dostępnych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Skip to content