Zebrania rodziców

25. 09. 2023 r.  – zebranie
Informacje wstępne, zapoznanie z dokumentami szkolnymi, wybór klasowych rad rodziców.
W kl. VIII deklaracje przystąpienia do odpowiedniej części egzaminu z j. obcego nowożytnego,
zaopiniowanie dodatkowych dni wolnych. Zebranie dyrektora z radą rodziców, sprawozdawczość, absolutorium i  wybór prezydium.

– 24.10. 2023 r. – zebranie

– 19.12. 2023 r. – zebranie
Informacja o przewidywanych ocenach.

– 12. 03. 2024 r. – zebranie
W kl. VIII, m.in. informacja o procedurach egzaminacyjnych, organizacja pracy w czasie egzaminu ósmoklasisty.

– 28. 05. 2024 r. – zebranie
Informacja o przewidywanych ocenach.


Skip to content