Zebrania rodziców

20.09.2022 r.  – zebranie (informacje wstępne, zapoznanie z dokumentami szkolnymi, wybór klasowych  rad rodziców.
W kl. VIII deklaracje przystąpienia do odpowiedniej części egzaminu z j. obcego nowożytnego,
do 1 października rodzice muszą złożyć deklarację wyboru języka obcego na egzaminie ósmoklasisty),
zaopiniowanie dodatkowych dni wolnych.
Zebranie dyrektora z radą rodziców, sprawozdawczość, absolutorium i  wybór prezydium.

– 25.10.2022 r. – zebranie

– 13.12.2022 r. – zebranie
Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną, nieodpowiednią lub naganną za I półrocze.

– 21.03.2023 r. – zebranie
W kl. VIII, m.in. informacja o procedurach egzaminacyjnych, organizacja pracy w czasie egzaminu ósmoklasisty.

16.05.2023 r. – zebranie
Informacja o zagrożeniach roczną oceną niedostateczną, nieodpowiednią lub naganną.


Skip to content